BEDRIJFSINFOPROMOTIES
IK WENS TE HURENIK WENS TE KOPENIK WENS TE VERHURENIK WENS TE VERKOPENIK WENS TE PUBLICERENDOMEIN DIRECTORYFAQ - VEELGESTELDE VRAGENVOORWAARDENCONTACTEER ONSVOLLEDIGE LIJST
ZOEK EEN DOMEIN


ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET HUREN VAN .BE-DOMEINNAMEN versie 1.00 - ©.be-solutions®

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten betreffende het verhuren van ".be" domeinnamen. De bepalingen en voorwaarden zijn ten dele overgenomen uit de bepalingen en voorwaarden, zoals overeengekomen tussen .be-solutions die als verhuurder optreedt en haar zakelijke relaties.

De huurder neemt kennis van het feit dat hij gebonden is aan de regels die van toepassing zijn aangaande het gebruik van .be-domeinnamen. Deze bepalingen kunnen geconsulteerd worden op de website van DNS BE (www.dns.be). Deze regels zijn onderhevig aan evolutie. Als DNS BE besluit haar regels te wijzigen, zal zij deze nieuwe regels aan het publiek kenbaar maken via haar website minstens dertig (30) dagen voor de nieuwe regels van kracht worden. In afwijking van het bovenstaande kan DNS BE de technische registratieregels wijzigen zonder de vermelde minimum wachttermijn van dertig (30) dagen toe te moeten passen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht van zodra zij via de website van DNS BE werden kenbaar gemaakt. DNS BE kan enkel van deze procedure gebruik maken voor zover de wijzigingen vanuit nationale of internationale technische context gerechtvaardigd lijken en voor zover het de bedoeling is om op die wijze speculatieve registraties te verhinderen.

De huurder verklaart .be-solutions te vrijwaren voor zaken die haar rechten als licentiehouder bij DNS BE in gevaar kunnen brengen of belemmeren. Als .be-solutions haar rechten als licentiehouder op de verhuurde domeinnaam verliest of dreigt te verliezen, zal zij de huurovereenkomst opzeggen met onmiddellijke ingang. De vergoeding die in dit geval aan de huurder zal worden betaald wordt beperkt tot het tegoed vanaf de opzegdatum tot het normale einde van de lopende huurperiode. Het ontvangen huurgeld zal dus in dit geval pro-rata worden terugbetaald. De huurder ziet uitdrukkelijk af van elke verdere eis tot schadevergoeding.

De huurder zal .be-solutions onmiddellijk op de hoogte houden over iedere wijzing van naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers. De huurder verklaart en garandeert dat:

a. alle verklaringen die voorkomen op de verhuurovereenkomst, volledig en juist zijn;
b. het gebruik van de gehuurde domeinnaam geen rechten van derden schendt of op enige wijze afbreuk aan de rechten van derden doet;
c. de domeinnaam niet gehuurd wordt met een onwettig doel;
d. de domeinnaam niet gebruikt wordt in overtreding met enige rechtsregel, bijvoorbeeld omdat de naam bijdraagt tot discriminatie op basis van ras, taal, geslacht, religie of politieke opinie;
e. het gebruik van de domeinnaam niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.

De huurder zal .be-solutions onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van iedere vordering of klacht van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten. Hij vrijwaart .be-solutions haar relaties en toeleveranciers van alle kosten en schade die voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat het gebruik van de gehuurde domeinnaam maakt op diens rechten. Tevens vrijwaart hij .be-solutions van alle juridische vorderingen met betrekking tot de door de huurder op diens website geplaatste content. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de site waarnaar de gehuurde domeinnaam verwijst. Derhalve kan .be-solutions niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de website van de huurder. .be-solutions is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), tengevolge van of met betrekking tot het gebruik van een domeinnaam of het gebruik van de software of de website van .be-solutions, zelfs als .be-solutions vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van zulke schade, bijvoorbeeld m.b.t.:

a. het beëindigen van de bevoegdheid van .be-solutions domeinnamen te verhuren in het ".be" domein of de huurtermijn te verlengen;
b. opeisen van rechten op domeinnamen door derden;
c. technische problemen of fouten;
d. handelingen of nalatigheden van derden m.b.t. de verlenging van domeinnamen die resulteren in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam waardoor de huur een einde neemt.

De huurder zal .be-solutions vrijwaren tegen elke eis (en de daarmee gepaard gaande kosten, inclusief advocatenkosten) die voortvloeit uit het gebruik van een domeinnaam die inbreuk pleegt op de rechten van een derde.

.be-solutions behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag tot huren van een domeinnaam te weigeren. Zij kan de huur te allen tijde en zonder het betalen van een schadevergoeding beëindigen als de huurder één van de verhuurvoorwaarden schendt. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat .be-solutions niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die het gevolg is van overmacht.

De huurtermijn kan slechts worden verlengd mits beide partijen hiermee instemmen en aan tarieven die van kracht zullen zijn één maand voor het verstrijken van de huidige huurperiode. Het huurgeld voor de volledige overeengekomen huurperiode of verlenging (inclusief BTW) dient voorafgaand te worden gestort op de rekening van .be-solutions (BBL 330-0385648-30) waarna .be-solutions de huurder een factuur zal toesturen en de dienst operationeel zal maken. Dit gebeurt door het koppelen van de nameserver(s) aan de domeinnaam of door de techniek van forwarding volgens de voorkeur van de huurder en de technische mogelijkheden van .be-solutions. De huurder erkent dat er 48 uur kan verlopen tussen het koppellen van de domeinnaam aan de website en het operationeel zijn van deze koppeling.

.be-solutions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de huurder een wijziging of aanvulling in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.

.be-solutions heeft het recht de overeenkomst over te dragen aan derden (bijvoorbeeld bij de verkoop van betreffende domeinnaam). Voor de huurder is de huurovereenkomst persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij met schriftelijk akkoord van .be-solutions. Geschillen tussen de huurder en .be-solutions worden uitsluitend beslecht door de Vlaamssprekende rechtbanken van Leuven en met toepassing van het Belgisch recht.

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET VERKOPEN VAN .BE-DOMEINNAMEN versie 1.00 - ©.be-solutions®

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten betreffende het verkopen van ".be" domeinnamen.
.be-solutions beschikt over een ruim assortiment generieke TOP- domeinnamen. Deze namen kunnen worden gekocht. Kopen betekent dat de klant licentienemer wordt en mits het betalen van een jaarlijkse vergoeding aan DNS exclusief kan beschikken over deze domeinnaam. Nadat u ons gemeld heeft dat u een bepaalde domeinnaam wenst te kopen, sturen wij u een factuur die binnen de 7 dagen dient te worden voldaan door storting op onze rekening van het volledig bedrag inclusief BTW (BBL 330-0385648-30). Na ontvangst zal de DNS-procedure worden opgestart zodat de klant licentiehouder wordt van de domeinnaam. Indien de factuur niet wordt betaald binnen de 7 dagen heeft .be-slutions het recht deze naam niet meer aan betrokkene te verkopen en deze terug te koop te stellen en een schadevergoeding te vorderen voor de wanbetaling. .be-solutions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de klant een wijziging of aanvulling in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden. Geschillen tussen de klant en .be-solutions worden uitsluitend beslecht door de Vlaamssprekende rechtbanken van Leuven en met toepassing van het Belgisch recht.

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET TE HUUR STELLEN VAN .BE-DOMEINNAMEN versie 1.00 - ©.be-solutions®

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten betreffende het te huur stellen van ".be" domeinnamen.
Indien u beschikt over een generieke domeinnaam die u niet (meer) gebruikt en waarvan dat u vindt dat hij een interessante marktwaarde vertegenwoordigt, kan u overwegen deze naam via onze bemiddeling te verhuren. .be-solutions zorgt voor publicatie op haar website en handelt alle formaliteiten af met de huurder. U draagt de naam aan ons gratis over en betaalt € 20 (excl. BTW) per jaar voor de publicatie op onze website (BBL 330-0385648-30). U bepaalt in overleg met ons een reële maandelijkse huurprijs. De minimale huurperiode bedraagt 6 maand en de maximale periode wordt voorafgaand met u afgesproken. Indien de naam wordt verhuurd wordt het huurbedrag verminderd met het commissieloon (40%) aan u overgemaakt.
.be-solutions beslist autonoom of de aangeboden domeinnaam geschikt is om op haar website te publiceren en heeft derhalve het recht om zonder opgave van reden, deze dienstverlening te weigeren. Nadat betreffende domeinnaam werd overgedragen aan .be-solutions heeft de klant steeds het recht de domeinnaam terug te verwerven via de reguliere DNS- procedure mits betaling van het commissieloon aan .be-solutions.
.be-solutions zal de gratis overdracht van de domeinnaam slechts aanvaarden indien vooraf € 20 + BTW werd ontvangen op haar rekening, de kosten voor de jaarlijkse publicatie op haar website. Indien de klant wenst dat na het beëindigen van het eerste jaar de domeinnaam een volgend jaar wordt gepubliceerd en .be-solutions hiermee akkoord gaat, dient hij uiterlijk een maand voor het verstrijken van dit jaar opnieuw de van toepassing zijnde jaarlijkse vergoeding te storten op de rekening van .be-solutions. Indien de klant beslist de publicatie niet te verlengen heeft .be-solutions het recht de publicatie op de website te handhaven zonder dat de klant enige vergoeding verschuldigd is maar waarbij bij eventuele verkoop of verhuur uiteraard geen commissie zal worden uitgekeerd. .be-solutions heeft ook het recht in dit geval de registratie op haar naam te stoppen en de domeinnaam vrij te geven. Indien .be-solutions haar rechten als licentiehouder op de domeinnaam verliest of dreigt te verliezen, zal zij de overeenkomst opzeggen met onmiddellijke ingang. De vergoeding die in dit geval aan de klant zal worden betaald wordt beperkt tot het tegoed vanaf de opzegdatum tot het normale einde van de lopende periode. Het ontvangen bedrag zal dus in dit geval pro-rata worden terugbetaald. De klant ziet uitdrukkelijk af van elke verdere eis tot schadevergoeding.
Indien de domeinnaam werd verhuurd en de huurder het geld op de rekening heeft gestort, zal de klant hiervan worden ingelicht. Hij zal worden uitgenodigd een factuur te sturen aan .be-solutions voor het bedrag van de commissie. Dit bedrag zal door .be-solutions worden betaald binnen de 30 dagen einde maand. Indien de klant een particulier is zal het bedrag op zijn rekening worden gestort nadat hij een document heeft ondertekent waarin hij de ontvangst van het huurgeld bevestigt.
.be-solutions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de klant een wijziging of aanvulling in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.
.be-solutions heeft het recht de overeenkomst over te dragen aan derden. Voor de klant is de overeenkomst persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij met schriftelijk akkoord van .be-solutions. Geschillen tussen de klant en .be-solutions worden uitsluitend beslecht door de Vlaamssprekende rechtbanken van Leuven en met toepassing van het Belgisch recht.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TE KOOP AANBIEDEN VAN .BE-DOMEINNAMEN 1.00 - ©.be-solutions®

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten betreffende het te koop aanbieden van ".be" domeinnamen.
Indien u beschikt over een generieke domeinnaam die u niet (meer) gebruikt en waarvan dat u vindt dat hij een interessante marktwaarde vertegenwoordigt, kan u overwegen deze naam via onze bemiddeling te verkopen. Wij zorgen voor publicatie op onze website en handelen alle formaliteiten af met de koper. U draagt de naam aan ons gratis over via de reguliere DNS-procedure en betaalt € 20 (excl. BTW) per jaar voor de publicatie op onze website (BBL 330-0385648-30). U bepaalt in overleg met ons een reële verkoopprijs. Indien de naam wordt verkocht wordt het koopbedrag verminderd met het commissieloon (30%) aan u overgemaakt.
.be-solutions beslist autonoom of de aangeboden domeinnaam geschikt is om op haar website te publiceren en heeft derhalve het recht om zonder opgave van reden, deze dienstverlening te weigeren. Nadat betreffende domeinnaam werd overgedragen aan .be-solutions heeft de klant steeds het recht de domeinnaam terug te verwerven via de reguliere DNS- procedure mits betaling van het commissieloon aan .be-solutions.
.be-solutions zal de gratis overdracht van de domeinnaam slechts aanvaarden indien vooraf € 20 + BTW werd ontvangen op haar rekening, de kosten voor de publicatie op haar website. Indien de klant wenst dat na het beëindigen van het eerste jaar de domeinnaam een volgend jaar wordt gepubliceerd en .be-solutions hiermee akkoord gaat, dient hij uiterlijk een maand voor het verstrijken van dit jaar opnieuw het jaarlijks bedrag te storten op rekening van .be-solutions. Indien de klant beslist de publicatie niet te verlengen heeft .be-solutions het recht de publicatie op de website te handhaven zonder dat de klant enige vergoeding verschuldigd is maar waarbij bij eventuele verkoop uiteraard geen comissie zal worden uitgekeerd..be-solutions heeft ook het recht in dit geval de registratie op haar naam te stoppen en de domeinnaam vrij te geven. Indien .be-solutions haar rechten als licentiehouder op de domeinnaam verliest of dreigt te verliezen, zal zij overeenkomst opzeggen met onmiddellijke ingang. De vergoeding die in dit geval aan de klant zal worden betaald wordt beperkt tot het tegoed vanaf de opzegdatum tot het normale einde van de lopende periode. Het ontvangen bedrag zal dus in dit geval pro-rata worden terugbetaald. De klant ziet uitdrukkelijk af van elke verdere eis tot schadevergoeding.
Indien de domeinnaam werd verkocht en de koper het geld op de rekening heeft gestort, zal de klant hiervan worden ingelicht. Hij zal worden uitgenodigd een factuur te sturen aan .be-solutions voor het bedrag van de commissie. Dit bedrag zal door .be-solutions worden betaald binnen de 30 dagen einde maand. Indien de klant een particulier is zal het bedrag op zijn rekening worden gestort nadat hij een document heeft ondertekent waarin hij de ontvangst van het huurgeld bevestigt.
.be-solutions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de klant een wijziging of aanvulling in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.
.be-solutions heeft het recht de overeenkomst over te dragen aan derden. Voor de klant is de overeenkomst persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij met schriftelijk akkoord van .be-solutions. Geschillen tussen de klant en .be-solutions worden uitsluitend beslecht door de Vlaamssprekende rechtbanken van Leuven en met toepassing van het Belgisch recht.

   
               
     
   hosting & webdesign by webservice-aerts.comô